-->

1Govuc Webmail

Program

Perkhidmatan

Web Mobile

Web Mobile

Sudut ICT

Login

Id pengguna:

Katalaluan:

Remember meLost Password?

Register now!

Home / Program / Keselamatan dan Kualiti Makanan

Pengenalan

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM) bertanggungjawab memastikan keselamatan dan kualiti makanan melalui Program Keselamatan dan Kualiti Makanan peringkat negeri Sarawak.

Bahagian ini diketuai oleh Timbalan Pengarah Keselamatan dan Kualiti Makanan dan beliau bertanggungjawab kepada Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak. Bahagian ini memastikan industri dan premis penyediaan makanan mematuhi peruntukan di bawah Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan 1985, Peraturan Kebersihan Makanan 2009 dan Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Eksport Ikan dan Hasilan Ikan ke Kesatuan Eropah) 2009.

Bahagian terbahagi kepada dua iaitu Pejabat Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan dan Makmal Keselamatan dan Kualiti Makanan. Skop aktiviti program bahagian merangkumi promosi keselamatan makanan, khidmat nasihat kepada industri makanan, pendidikan pengguna, pemeriksaan makanan, persampelan, analisa dan penguatkuasaan.

Objektif Am

Objektif am Program Keselamatan dan Kualiti Makanan adalah untuk melindungi orang ramai daripada bahaya-bahaya kesihatan makanan penyediaan, penjualan, penyelidikan dan penggunaan makanan.

Objektif Khusus

Objektif khusus Program Keselamatan dan Kualiti Makanan adalah:-

i -  Menentukan penyediaan, penjualan dan penyimpanan semua bahan makanan adalah selamat dan bersih.

ii - Menentukan supaya semua bahan makanan yang dijual adalah:
      a.    Bebas daripada pencemaran dan penambahan aditif makanan yang tidak diperlukan dan penipuan.
      b.    Mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditetapkan.
     c.    Dilabel dan diiklan dengan tidak mengelirukan dan memberikan gambaran sebenar mengenai kandungan makanan tersebut.

iii - Menentukan supaya semua bahan makanan yang diimport ke negara ini adalah selamat dan mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan 1985.

iv - Menentukan konsainman makanan yang dieksport oleh negara ini mematuhi perundangan-perundangan yang dikehendaki oleh negara-negara pengimport.

v - Menentukan orang ramai menerima maklumat yang mencukupi mengenai aspek keselamatan.

Unit Pengurusan

Unit Industri dan Pensijilan

Unit Surveilan, Komunikasi dan Kepenggunaan

Unit Pematuhan Domestik

Makmal Keselamatan dan Kualiti Makanan (MKKM)

 

cartakmkk
Prepare to print

qrcode

CARIAN

AGENSI JKNS & KKM

Perkhidmatan Atas Talian

Pautan