Hospital

Hospital Bau
Batu 1 ½, Jalan Bau-Lundu
Bau, Sarawak
94000 Bau
Sarawak
082-763711
082-763716
Jalan Betong
Betong, Sarawak
95707 Betong
Sarawak
083-472821
083-472664
Jalan Nyabau
Bintulu, Sarawak
97000 Bintulu
Sarawak
086-255899
086-255866
Hospital Dalat
Jalan Oya-Dalat
Dalat, Sarawak
96300 Dalat
Sarawak
084-863213
084-863058
Jalan Itol
Daro, Sarawak
96200 Daro
Sarawak
084-823620
084-823624
Jalan Kanowit/ Durin
Kanowit, Sarawak
96700 Kanowit
Sarawak
084-752333
084-752682
Jalan Memora
Kapit, Sarawak
96800 Kapit
Sarawak
084-796333
084-798333
Hospital Lawas
Jalan Hospital
Lawas, Sarawak
98850 Lawas
Sarawak
085-283781
085-285993
Jalan Pandaruan
Limbang, Sarawak
98700 Limbang
Sarawak
085-211200
085-213294
Jalan Sekambal
Lundu, Sarawak
94500 Lundu
Sarawak
082-735311
082-735055