Klinik Desa Pa’ Dalih

Klinik Desa Pa’ Dalih
D/A Peg. Kesihatan Daerah. Daerah Baram, Jalan Hospital
Baram
98050
Sarawak