Klinik Kesihatan Ibu Dan Anak Bau

Klinik Kesihatan Ibu Dan Anak Bau
D/A Peg. Kesihatan Bahagian, Bahagian Kuching, Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce, Kuching
Bau
91350 Bau
Sarawak
082-763711